Krijg je goede burgers van burgerschapsonderwijs?

Inleiding

Regelmatig vraag ik me af in hoeverre wij als maatschappij iets kunnen veranderen aan de verharding en de afnemende tolerantie naar medeburgers of burgers uit andere landen die hier een veilige haven zoeken. En hoe wij met de uitdagingen om zullen gaan als gevolg van de technocratisering. Is onze maatschappij in staat om creatieve oplossingen te bedenken voor deze ontwikkelingen en andere vraagstukken, zoals de opwarming van de aarde? En hoe bereiken we dat?

Ik denk dat opvoeding een grote rol kan spelen. Opvoeding van ouders die hun kinderen leren hoe je met elkaar een prettige samenleving creëert. En hoe je door gezamenlijk nadenken en overleggen oplossingen kunt vinden voor uitdagingen.

Daarnaast speelt ook de overheid in mijn ogen een rol bij de opvoeding van burgers. Een overheid die alle betrokkenen in het onderwijs stimuleert om een toekomstige generatie op te leiden tot kritische, zelfstandig denkende burgers met oog voor de samenleving. Burgers die kunnen omgaan met de problemen die we als maatschappij nu en in de toekomst moeten oplossen. Zowel op micro- als macroniveau.

Dit vraagt om breder onderwijs dan de standaard vakken als rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis. Burgerschapsonderwijs kan, denk ik, een belangrijke rol spelen bij het opvoeden van goede burgers. Onder goede burgers versta ik mensen die begrijpen wat onze democratie inhoudt en zich daarvoor willen inzetten, op kleine of grotere schaal, mensen die oog hebben voor elkaar en de problemen van onze tijd. Ik wil onderzoeken in hoeverre deze aanname al dan niet gedeeld wordt door een aantal filosofen door de eeuwen heen.

De uitgangsvraag in dit betoog is:

Krijg je goede burgers door burgerschapsonderwijs?

Een groot aantal filosofen heeft nagedacht over een ‘ideale staat’ en de rol die burgers daarin hebben. Aan de hand van een aantal van deze filosofen wil ik nagaan:

 1. Wat een ‘goede’ burger is.
 2. Welke factoren belangrijk zijn voor het opvoeden van goede burgers.
 3. Of burgerschapsonderwijs een rol speelt bij goed burgerschap.

Ik beperk me tot de rol van overheid als opvoeder en laat andere opvoeders buiten beschouwing. Voor de leesbaarheid schrijf ik uitsluitend in de ‘hij-vorm’.

 1. Wat is een goede burger?

 Door de eeuwen heen zijn de ideeën over wat iemand een goed mens maakt, en de rol die zo’n goed mens speelt in de maatschappij, veranderd. Welke ideeën hadden de gekozen filosofen over ‘goede burgers’? En hoe verhouden deze ideeën zich tot elkaar?

Bij Plato konden burgers niet zonder staat, maar kon de staat ook niet zonder de burgers. Er was een wederzijdse afhankelijkheid, maar geen gelijkheid. In de ogen van Plato zou de staat almachtig moeten zijn. Dit was gebaseerd op het idee dat hoe je de samenleving inricht, afhankelijk is van het doel van het bestaan: namelijk ‘het goede’ nastreven. En uit een goede en rechtvaardige samenleving volgt de juiste opvoeding.

Voor Thomas van Aquino was de mens een ‘zooion politikon’, oftewel een sociaal wezen. Daarvoor was een ingerichte maatschappij belangrijk die, net als bij Plato, zou zorgdragen voor het algemeen welzijn. Bij Thomas van Aquino werd dit niet tot stand gebracht door een onderverdeling in kasten, maar door regels en wetten die het algemene belang zouden dienen.

Dit veranderde tijdens de Renaissance en de Verlichting. Tot dan toe had God een belangrijke rol bij hoe de staat ingericht werd om het ‘goede’ na te streven. Bij Thomas Hobbes kwam een meer individueel belang in zicht. God stond wat hem betreft los van de staat en het individu. Dit individu, dat net als Plato ook vanuit zijn natuur handelde, was echter een egoïst. Omdat deze egoïsten hier ook naar handelden, mondde dit uit in een ‘oorlog van allen tegen allen’[i]. Dat was echter onbevredigend voor de mensen, want het borgde geen veiligheid en zekerheid. Dus was er een overkoepelende macht nodig. Een staat die, onder andere, zou moeten bepalen wat recht en onrecht was en goed en fout. In de context van dit betoog is het belangrijk dat het individu hier een meer prominente rol krijgt.

Dit zie je ook terug in de essays van Michel de Montaigne, die schreef vanuit het ik-perspectief. Dit veranderende perspectief is voor mij van belang bij de vraag wat een goede burger is, omdat de burger nu zelf ook begon na te denken over zijn rol in de samenleving. Montaigne schreef hierover: “Zijn gedrag moet in harmonie zijn met de heersende gebruiken. Hij moet alles kunnen doen, maar slechts het goede willen doen.”[ii] Een verschil is dat het hier niet alleen gaat om datgene dat ‘moet’ van de staat, maar ook om het idee dat iemand het ook moet ‘willen’.

Bij Rousseau zien we dit terug en hij gaat nog een stapje verder. De natuur, die bij een aantal genoemde filosofen een rol speelt, is voor Rousseau de belangrijkste leermeester om een goede burger te maken. De maatschappij zou een leerling zelfs kunnen bederven.

Een filosoof die het hier helemaal niet mee eens is, is Charles Taylor. Hij is een communitarist, die vindt dat de maatschappij je als individu juist in belangrijke mate vormt. Je hebt de ander(-en) nodig. Waar tijdens de Verlichting het belang van het individu een centralere plaats kreeg, is de gedachte van Taylor juist dat de gemeenschap centraal staat en niet het individu.

John Dewey is het hier in zekere zin mee eens, hoewel hij het ook verbindt met het leren leven in een democratie: je moet als individu -vanaf jonge leeftijd- ervaren wat het is om in een (democratische) gemeenschap te leven, zodat je leert hoe dit werkt. Doordat je kennis en vaardigheden hebt opgedaan met betrekking tot een goede gemeenschap, word je een betere burger.

Wat valt op?

Voor de uitgangsvraag is het interessant om te zien dat er door de tijd heen verschillende ideeën zijn geformuleerd over wat een goede burger is en hoe je een goede burger krijgt. De staat is almachtig of speelt in mindere mate een rol (of geen enkele, wat Rousseau betreft), maar is wel belangrijk bij het vaststellen wat een goede burger is. Begrippen als ‘deugd’, het ‘goede’ en ‘rechtvaardigheid’ worden gebruikt als goede burgers worden omschreven.

Het individu wordt in de loop der eeuwen belangrijker, hoewel ook de burger als onderdeel van de samenleving niet in belang afneemt. Wel de rol van de staat als absolute macht, zoals in de ‘Ideale Staat’ van Plato en bij Hobbes. Tijdens de Verlichting en daarna is niet alleen de rol van de staat van belang bij een goede burger, maar ook de vorming van de burger, zodat een burger niet alleen doet wat moet, maar dit ook zelf wil.

 

 1. Welke factoren zijn belangrijk voor het opvoeden van goede burgers?

Plato omschreef in zijn ‘Ideale staat’ een bijna levenslang durend opleidingstraject, waarbij uiteindelijk iedereen ging doen waar hij goed in was. Het uitgangspunt was een democratisch principe: namelijk dat de staat iedereen dezelfde mogelijkheden moet bieden. De rol van de staat was groot: het opleidingstraject zou door de staat aangeboden moeten worden. Voor Plato was het uitgangspunt dat teveel vrijheid van de burgers voor ellende zou zorgen: “Zo slaat een overmaat aan vrijheid kennelijk juist in een overmaat aan onderdrukking om, zowel in het individu als in de maatschappij.”[iii] De studie van de burgers kon tot het 50ste levensjaar duren voor diegenen die niet afvielen, met als laatste 15 jaar leren door levenservaring. De burgers waren onderdeel van de staat, waar ze tot aan hun dood bleven doen waarin ze waren ingedeeld in klassen, op basis van de resultaten van hun lange leerlijn.

Thomas van Aquino vond dat de staat verantwoordelijk was om burgers ertoe te zetten om rechtvaardig en deugdzaam te leven, want “een mens kan onmogelijk goed zijn, zonder een goede verhouding tot het algemeen welzijn.”[iv] De relatie tussen burger en de maatschappij was voor hem belangrijk; als burger kun je alleen goed zijn als je niet alleen je eigen individuele belangen nastreeft, maar ook die van anderen.

De Montaigne vond dat je kon leren en inzichten kon verkrijgen door met mensen om te gaan. Dit vond hij ook bevorderlijk voor een goed wereldbeeld: “Wij allen zijn in onszelf opgesloten, staan onszelf in de weg en zien niet verder dan onze neus lang is. Socrates werd wel eens gevraagd waar hij vandaan kwam. Hij antwoordde niet: ‘Van Athene’, maar: ‘Van de wereld.’ Hij breidde zijn kennissen tot de hele mensheid uit.”[v]

Rousseau vond dat een kind moet worden opgevoed zónder invloed van de staat, maar -ook letterlijk- in de natuur, om zijn ware natuur te ontdekken. Net als Plato vond hij dat je deze ware natuur als mens al in je hebt en deze door ontwikkeling kunt ontplooien. Ook De Montaigne had het idee dat je door daden -en niet zozeer door studie-, het goede leven kon leren leiden. En volgens Dewey leveren de eigen inzichten en krachten van een kind het materiaal dat het startpunt vormt voor alle opvoeding.

Dewey vindt net als Plato dat je ook door ervaring moet leren, maar bij Dewey moet je daar al meteen mee beginnen (en niet op je 35ste). Zijn ideeën over de rol van onderwijs bij het opvoeden van goede burgers, gaan met name over burgers die in een democratie leven, want, zegt Dewey, de opvoeding in een totalitaire staat vraagt iets anders van de leerling. Kinderen moeten al op jonge leeftijd leren hoe het is om in een democratie te leven. Niet zozeer door staatskunde en andere kennis over de staat, maar door van de school zelf een democratische gemeenschap te maken. Daarnaast moeten kinderen zelfsturing leren, omdat kinderen niet voor te bereiden zijn op specifieke omstandigheden of problemen.

Wat valt op?

De filosofen hebben verschillende ideeën bij wat belangrijk is bij het opvoeden van goede burgers. Alleen wat Rousseau betreft speelt de staat nadrukkelijk géén rol bij het opvoeden van goede burgers, integendeel zelfs. Bij De Montaigne lag de nadruk meer op de daden dan op studie. Ook de andere filosofen vinden het belangrijk dat burgers ‘goede burgers’ worden. De manier waarop verschilt.

Bij Plato is het opleidingstraject tot in detail beschreven, bij Thomas van Aquino kwam vooral het belang van de relatie tussen burger en maatschappij naar voren. De Montaigne benadrukte het belang van het krijgen van inzichten door intermenselijk contact, bij voorkeur heel breed georiënteerd, een vorm van wereldburgerschap, eigenlijk. Dewey heeft uitgebreid beschreven hoe je goede burgers opvoedt in een democratische samenleving.

Hoewel verschillend, lijken alle genoemde factoren mij belangrijk bij het vormen van goede burgers. Het valt me op dat het een breed palet is, met vanuit elk perspectief een interessante aanvulling. Maar gaat het alleen om burgerschapsvorming, of de vorming van een ‘goed mens’?

 

 1. Van burger naar mens…

Bij het schrijven van dit betoog kreeg ik steeds meer moeite met het begrip ‘burger’. Dit bracht mij tot het voortschrijdende inzicht dat ik tot nu toe wel steeds de term ‘goede burger’ gebruik, maar ik eigenlijk een ‘goed mens’ bedoel. Dus ik vraag me nu af in hoeverre burgerschapsonderwijs niet eerder een rol zou moeten spelen bij het vormen van ‘goede mensen’, in plaats van ‘goede burgers’. Bij burgers denk ik met name aan hoe mensen zich verhouden tot de staat, het land waar zij in leven en de staatsvorm die het heeft. Maar in de praktijk speelt ook de individuele ontwikkeling van de mens een grote rol speelt bij hoe hij zich verhoudt tot zijn omgeving en dus ook het land waarin hij woont.

 

 1. …en van mens naar burger

Volgens de genoemde filosofen zou een mens verschillende vaardigheden moeten leren. Een mens zou moeten leren handelen in het algemene belang, een mens zou zijn blik moeten verbreden voor het kunnen vormen van een wereldbeeld, de mens kan de maatschappij gebruiken om zichzelf te vormen. Het doel: een mens kan leren om ‘goed’ en ‘rechtvaardig’ te leven, wat de samenleving als geheel ten goede komt.

Bij een deel van de filosofen die voorbij kwamen, speelde (burgerschaps-)onderwijs nog niet de rol die het nu speelt. Aanvankelijk heerste de gedachte dat filosofen ervan uitgingen dat ‘de natuur’ (van de mens) ervoor ging zorgen dat het goede zich vanzelf zou manifesteren, al dan niet na beïnvloeding (opvoeding of sturing) van de staat. Dit was niet genoeg, zoals Dewey het verwoordt: “Alles alleen maar aan de natuur overlaten betekende toch een ontkenning van het hele idee van opvoeding; men gaf zich dan over aan het toeval van de omstandigheden.”[vi]

Onder meer dit inzicht leidde ertoe dat er openbaar onderwijs ontstond, waarin ook burgerschap een rol ging spelen. Daarin stond echter niet het vormen van ‘de mens’ centraal, maar het vormen van ‘de burger’. Met burgerschapsonderwijs kun je ‘de burger’ sturen om een ‘goede en rechtvaardige burger’ te worden. En door ze kennis op te laten doen over staatskunde en over wat de normen en waarden van de staat zijn. Het kan echter ook een andere kant op gaan: je kunt burgers met burgerschapsonderwijs ook sturen richting thema’s die je als leiders belangrijk vindt, zoals in het Duitsland van na de Napoleontische veroveringen, waar het aanleren van discipline een belangrijk onderdeel werd van het burgerschapsonderwijs.[vii]

 

 1. Speelt burgerschapsonderwijs een rol bij goed burgerschap?

Dit spanningsveld gaf mij een nieuw inzicht, namelijk dat als je burgerschaps-onderwijs specifiek richt op ‘goed burgerschap’, dit ook versmallend kan werken naar de mens toe. Plato vond juist dat het nodig was om individuen te beteugelen. Terwijl mijn eerdere overtuiging was dat burgerschapsonderwijs de staat én burgers alleen maar ten goede zou komen en een positieve bijdrage zou leveren aan hun ontwikkeling. De nieuwe vraag bij deze paragraaf wordt dan ook aangepast naar:

Speelt burgerschapsonderwijs een rol bij de ontwikkeling tot ‘goed mens’?

Met het idee van Rousseau om de staat verre te houden van de opvoeding ben ik het niet eens, al las ik in een voetnoot van Dewey dat hij op intellectueel vlak juist ageerde tegen de gevestigde orde, omdat die noch de burger, noch de mens vormde.[viii] Daar kan ik me juist in vinden; dat burgerschapsonderwijs de mens zou moeten vormen. Door voortschrijdend inzicht vind ik nu dat minder focus zou moeten liggen op het vormen van ‘de burger’ en meer op de vorming van een ‘goed mens’.

Ik geloof in een school als vorm van gemeenschapsleven, het opdoen van praktijkervaring en niet alleen informatie geven. Dewey brengt dit mooi onder woorden in het volgende citaat: “Het punt is dat de mate waarin en de wijze waarop een schoolvak de leerling tot bewustzijn van zijn maatschappelijke omgeving brengt en hem voorziet van de competenties om zijn eigen krachten te interpreteren in het licht van hun mogelijkheden in het maatschappelijk verkeer het uiteindelijke en samenbindende criterium is.”[ix] Empowerment van de leerlingen dus.

De filosofen dachten ook na over hoe zij het goede in de mensen konden stimuleren door te pleiten voor andersoortige vakken als onderdeel van burgerschapsonderwijs. Bij Plato waren sport en muziek onderdeel van de opleiding, met als doel om het lichaam te trainen voor moed en kracht en de ziel te trainen voor mildheid en zachtheid. Deze combinatie zou leiden tot een harmonisch en evenwichtig karakter.[x] Daarnaast stond dialectiek op het programma: een vaardigheid die de huidige maatschappij goed kan gebruiken. Leren in en van de natuur is ook in deze tijd een goed idee. En leren hoe de wereld in elkaar zit, waar Hobbes en Dewey voor pleitten: niet alleen democratische waarden zijn van belang, ook sociale en volgens Dewey daarnaast economische. Dewey vond culturele vakken bovendien belangrijk.

Kortom: alle filosofen hebben aspecten genoemd om mensen te empoweren en die in mijn ogen niet zouden mogen ontbreken in het onderwijs. De vraag is of het allemaal onder burgerschapsonderwijs moet vallen, maar ze verdienen allemaal een plekje in het curriculum.

 

 1. Conclusie

Mijn uitgangsvraag was: krijg je goede burgers door burgerschapsonderwijs? Het antwoord is ja en nee.

Scholen vinden de opdracht om burgerschapsonderwijs op te nemen in het curriculum onduidelijk. Scholen doen ‘iets’ aan burgerschapsonderwijs, bewust of niet en vaak slechts een paar momenten per schooljaar. Dit stond in een rapport van de onderwijsinspectie[xi] begin dit jaar.

Dat de opdracht onduidelijk is, kan ik me niet alleen voorstellen, maar na dit betoog ook beter begrijpen. Want de ideeën over wat hoort bij goed burgerschap lopen nogal uiteen, terwijl ze tegelijkertijd allemaal aanspreken als onderdeel van het empoweren van mensen. Dus ja, burgerschapsonderwijs kan bijdragen aan een ‘goede burger’.

Toch denk ik dat het burgerschapsonderwijs van de toekomst ingezet moet worden met als insteek om ‘goede mensen’ te vormen. Met ‘goede mensen’ vind ik het mensbeeld van Plato te beperkt, omdat daar onvoldoende ruimte is voor individualiteit.

Ik vind de opvatting van Taylor interessant, omdat hij -net als Plato- de gemeenschap belangrijk vindt, maar wel vanuit de gedachte dat de gemeenschap het individu helpt vormen (en vice versa). Ik vraag me af hoeveel ruimte er is voor de ontwikkeling van een individu dat, via sub groeperingen bijvoorbeeld, meer los staat van de maatschappij. Ik weet uit eigen ervaring -tijdens een jaar in een commune in Israël- dat het egoïstische mensbeeld van Hobbes ook in zo’n commune uiteindelijk boven kan komen drijven. Dus ook andere drijfveren spelen een rol.

Dewey komt het dichtst bij mijn ideaal: vanuit intrinsieke motivatie -al dan niet door praktijkervaring- ontwikkel je je tot een betrokken individu, of niet. Maar iedere groep, wel of niet betrokken bij het grotere geheel, of -zoals Thomas van Aquino het noemt- het algemeen welzijn, heeft toch gedeelde behoeften, zoals Hobbes veiligheid en zekerheid noemt. Dus in die gemeenschappelijke behoeften kunnen groepen elkaar toch weer vinden.

Het antwoord op de uitgangsvraag is ook ‘nee’. Want het gaat niet om de ‘goede burger’, maar om de ‘goede mens’. Wellicht moeten we burgerschapsonderwijs vervangen door ‘bildungsonderwijs’. Of liever maken we een ommezwaai in ons onderwijs. Meer focus op identiteitsvorming, sociale vaardigheden, kritisch denken, probleemoplossend vermogen etc., als geïntegreerd onderdeel van het curriculum.

Ik pleit ook voor meer ruimte voor diversiteit en het individu. En meer ‘agree to disagree’ in deze tijd van wij-zij-denken. Toen burgerschapsonderwijs in Europa werd vormgegeven voor ‘de burger’, lag de focus van het onderwijs op discipline in plaats van persoonlijke ontwikkeling. Dit is nog steeds merkbaar in het resultaatgerichte onderwijs van nu. Laat de focus weer meer gaan liggen op persoonlijke ontwikkeling, tot een ‘goed mens’ door maatschappelijke verbreding (voorbij de landsgrenzen) en op het opvoeden van een nieuwe generatie die vanuit zijn goed ontwikkelde kritische denkvaardigheden en probleemoplossend vermogen de vraagstukken van de toekomst aan kan. Een mens dat niet is opgevoed voor nu, maar is opgevoed voor morgen.

 

Literatuurlijst

Berding, J. (2011), John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap, een keuze uit zijn werk. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Bundel (2005), Filosofie, De vroegmoderne tijd (17e en 18e eeuw): Descartes, Spinoza, Rousseau. Company of Books

Montaigne, M. de (2012), De essays. Amsterdam: Athenaeum-Polak & van Gennep

Nussbaum, M. (2013), Niet voor de winst. Amsterdam: Ambo|Anthos

Slagter, M., & Slagter, S. (2015), Leren Filosoferen. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff

Störig, H.J. (2009), Geschiedenis van de filosofie

Websites

Onderwijsinspectie (2017), Rapport over burgerschapsonderwijs en de maatschappelijke stage. https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2017/02/07/burgerschap-op-school

Noten

[i]Störig, H.J. (2009), Geschiedenis van de filosofie. Blz. 317

[ii] Montaigne, M. de (2012) De Essays. Blz. 211

[iii] Störig, H.J. (2009), Geschiedenis van de filosofie. Blz. 176

[iv] Störig, H.J. (2009), Geschiedenis van de filosofie. Blz 280 verwijzing naar voetnoot 32, blz. 828

[v] Essays, blz 199

[vi] Berding, J. (2011), John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Blz. 206

[vii] Berding, J. (2011), John Dewey, over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Blz 206

[viii] Berding, J. (2011), John Dewey, over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Blz 206

[ix] Berding, J. (2011), John Dewey, over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Blz. 53

[x] Störig, H.J. (2009), Geschiedenis van de filosofie. Blz. 177

[xi] Onderwijsinspectie (2017), Rapport over burgerschapsonderwijs en de maatschappelijke stage.

Wat kun je zeker weten?

wat kun je zeker weten?

De  kinderen uit groep 5 dachten na over de vraag wat je allemaal zeker kunt weten. Een filosofisch vraagstuk, omdat je bij alles je twijfels kunt hebben. Een paar kinderen wisten bijvoorbeeld zeker dat de aarde rond is. Want ze hadden een foto gezien. Als startpunt hadden we echter een foto bekeken van de Hubble die een smiley had gefotografeerd, waarbij de meeste kinderen vonden dat deze moest zijn gefotoshopt.

Kon die foto van de aarde niet ook zijn gemanipuleerd? Had íemand van ons wel eens in een raket gezeten en de aarde met eigen ogen van een afstand bekeken? En toen deze juf een pen op de grond legde, begon deze niet te rollen. Als de aarde rond was, dan zou dat toch zeker moeten?

De les zat niet alleen in de vraag, maar ook in het blijven bedenken van argumenten die steeds opnieuw weerlegd werden door de groep. Sommige kinderen voelden dat aanvankelijk als een afwijzing van hun gedachten. Toen we echter door bleven denken en bij alles vraagtekens plaatsten, uiteraard met de nodige humor én met daarbij de toelichting dat dit is wat filosofen ook doen, kregen ze er steeds meer plezier in. Dat kon je merken doordat ze steeds meer durfden te spelen met ‘gekke’ voorbeelden en argumenten, waardoor het vooral een oefening werd in argumenteren en doorvragen.

Wereldwijd ken ik wel wat hooggeplaatste mensen die ook wel zo’n oefening kunnen gebruiken. 😉

Wat is een stoel?

wat is een stoel?

Gisteren hebben de kleuters zich verwonderd over stoelen. Dit is een heerlijke les, waarbij een thema uit de taalfilosofie centraal staat: hoe weet je hoe iets heet? We staan niet snel stil bij zo iets eenvoudigs als een stoel, maar als je hier samen met kleuters over praat, dan blijkt het minder eenvoudig dan je denkt (probeer het zelf ook eens…).

Nadat de kleuters hadden vastgesteld wat een stoel is (namelijk: 4 poten en een vierkantje om op te zitten), hebben we de grenzen ervan verkend. Want hebben alle stoelen 4 poten en een vierkantje om op te zitten? Deze tafel bijvoorbeeld? Die heeft ook een vierkantje en 4 poten, maar is het een stoel? “Nee, want bij een stoel hoort ook een leuning!” O, mijn bank dus! “Nee, dan is het vierkantje geen vierkantje meer.”

Na het bekijken van een aantal bijzondere en ongewone stoelen (dus zonder poten en een vierkantje…) mochten ze zelf een stoel bedenken die ze nog nooit eerder hadden gezien. Dat werden fantasierijke creaties: een glijbaanstoel, een stoel met eten en drinken erin -zodat je nooit meer op hoeft te staan- en een schietstoel om naar de maan te reizen.

Tijdens het tekenen gaat het filosoferen ongemerkt door. Had iemand weleens een vliegende stoel gezien? Nee, nog nooit. Maar in een vliegtuig dan? “Dat is geen vliegende stoel juf!” Waarom niet? Je zit in een vliegtuig toch op een stoel? “Jawel, maar daar zit dan nog iets omheen, namelijk het vliegtuig, dus dat is dan geen vliegende stoel.” En een stoel hangend onder een luchtballon? “Ja, maar dat kan niet, want daar is ook vuur!” Een zwemmende stoel dan? “Bestaat niet, juf!” Hebben jullie op het strand dan nooit zo’n opblaasstoel gezien? “Ja, maar dat is geen zwemmende stoel, maar een plastic stoel!” En als je een stoel vastbindt op de rug van een walvis? Dat was grappig én dat zou eventueel wel een zwemmende stoel kunnen zijn…

…maar niet als je dan per ongeluk op het gaatje gaat zitten waar de walvis water uit spuit, dan heb je namelijk tóch een vliegende stoel!

Kleuters filosoferen over de omgekeerde wereld

Wat was het weer genieten met de kleuters. Al bij binnenkomst bevonden zij zich -zonder dat dit was verteld- in de ‘omgekeerde wereld’. Een boek werd achterstevoren voorgelezen, met de achterkant van de pen werd geschreven en de deur werd ‘dicht’ gedaan (door hem wijd open te zetten).

Naast veel schaterende kleuters leverde dit ook verwarring op. Ook ontdekten ze na een paar minuten een patroon in alle rare dingen die de juf deed en al gauw riep één kleuter: “dit is de omgekeerde wereld!”. Toen konden we pas echt van start. Want in de omgekeerde wereld gebeurt er van alles: je drinkt ’s ochtends je spaghetti uit een glas en eet je thee van een bord, je trekt eerst je badjas aan en stapt daarna onder de douche, de bus rijdt ondersteboven op de wolken en alle passagiers vallen eruit (maar gelukkig staan er trampolines op de grond om ze op te vangen). En iedereen wilde géén omgekeerde wereld tekenen, dus de kinderen hoefden géén blaadje…

De kern van dit gedachtenexperiment is dat je je omgeving beter begrijpt als je je probeert voor te stellen hoe het anders zou kunnen zijn. Je krijgt inzicht in je eigen situatie door je een andere situatie voor te stellen met andere regels en na te gaan wat er allemaal nodig is om die andere situatie te realiseren. Je observeert op een speelse manier dus eigenlijk je eigen gedrag en die van je omgeving. Deze kleuters konden zich heel goed inleven in de omgekeerde wereld!

Een week later vertelde één kleuter: “we doen het nu iedere avond aan tafel, juf!”  Wat? “De omgekeerde wereld!”

Kun je iemands toekomst stelen?

toekomst
“Nu is nu en het volgende moment begint de toekomst”

Kun je iemands toekomst stelen? Daar dachten leerlingen uit groep 7 over na. Dit kon, aldus een leerlinge, want een tante had een ernstig ongeluk gekregen en werd blind, hierdoor kon zij geen hondentrainer worden. Tenminste dat dacht ze, maar uiteindelijk werd ze het toch wel.

Een andere leerling reageerde direct met de opmerking dat je alleen iemands toekomst kunt stelen als je iemand vermoordt, want zelfs al ben je blind geworden, je leeft nog en dus heb je nog een toekomst. Nu is nu en het volgende moment is het al toekomst.

Dit geldt ook voor iemand die in de gevangenis belandt. Hij doet misschien niet wat hij wilde doen, maar leeft nog en heeft dus een toekomst.

Het gesprek ging zo nog even door, totdat de leerlinge die als eerste het woord nam opmerkte dat zij van gedachten was veranderd. O ja? “Ik dacht dat je iemands toekomst kon stelen, zoals bij mijn tante, maar daar ben ik het nu niet meer mee eens. Want het klopt eigenlijk wel dat je nog steeds een toekomst hebt, ze is zelfs nog hondentrainer geworden! Alleen als je leven eindigt, eindigt je toekomst.”

Al bijna 4 jaar filosofeert Filosoferen in de klas wekelijks op een Christelijke Montessorischool met kinderen uit groep 2, groep 4 en groep 7. De vraag komt uit de Praatprikkels van de Filosofiejuf.

5 vragen voor een filosofisch gesprek met je puber deze vakantie

Heerlijk, bijna zomervakantie! Ga je deze zomer ook uitstapjes maken of op vakantie met je puber? Lijkt het je leuk om voor de tent bij een kampvuurtje, als je zit te wachten op je pizza of tijdens een bergwandeling een ander gesprek te voeren met je puber? Ga filosoferen met je pubers! Hier zijn 5 thema’s met vragen die je kunt stellen om het gesprek op gang te brengen… Tip: ook geschikt voor in de klas tijdens deze laatste week (met leerlingen uit de bovenbouw)!

Voordat je in gesprek gaat

Je bent van plan om een filosofisch gesprek te voeren met je puber(-s). Dit gesprek valt of staat met:

 • De interesse van jouw puber(-s) in het onderwerp. Onderstaande vragen hebben het doel te prikkelen, prikkelt het niet (genoeg)? Probeer dan een andere vraag.
 • Ook jouw eigen houding is van belang. Zie het gesprek als een gezamenlijk onderzoek:
  • er is geen goed of fout antwoord,
  • je weet het antwoord zelf ook niet,
  • maar je bent wel geïnteresseerd in het (gezamenlijk) beantwoorden van de vraag.
 • Om hierachter te komen en een antwoord te kunnen geven, moeten jullie bij jezelf te rade gaan.
5 x een thema met extra vragen

Moet je je aanpassen aan je vakantieland?

Kun je ook weigeren om lange mouwen/een lange broek aan te trekken in de plaatselijke kerkjes als dat wordt gevraagd? Moet je in Arabische landen een hoofddoek dragen? Moet iets alleen als het land het wettelijk verplicht? Is iets doen uit respect voor de bevolking/het land ook moeten? Pas je je aan het land aan als je om 21.00u eet, terwijl je thuis rond 18.00u eet? Moet je de taal van het land spreken, of kom je ze al tegemoet door Engels te praten? Moeten buitenlandse toeristen in Nederland zich aan ons aanpassen? Hoe dan?

Kun je op vakantie zonder WIFI?

Waarom wel/niet? Wat is er beter/leuker aan een vakantie zonder WIFI? Wat zijn de nadelen? Waarom is WIFI op vakantie nu wel belangrijk, terwijl iedereen vroeger zonder op vakantie ging? Wat gebeurt er als niemand WIFI heeft op vakantie? Wat is het nut van plekken waar de camping- of hoteleigenaar bewust wel of juist geen WIFI heeft?

Kleed je je op vakantie anders dan thuis?

Kleed je jezelf anders dan thuis? Kleden je ouders zich anders dan thuis? Wat zijn redenen om je kleding aan te passen? Als je zonder ouders op vakantie ging, zou je dan andere kleding dragen? Zijn er mensen die zich sowieso anders kleden op vakantie? Zijn er soorten vakanties waarbij je je kleding wel móet aanpassen?

Is vakantie wel echt vrije tijd?

Mag je doen en laten wat je wilt tijdens vakantie? Zo niet, kun je het dan wel ‘vrije tijd’ noemen? En als het wel zo is, is dat dan ‘vrije tijd’? Wat is eigenlijk ‘vrije tijd’? Is ‘vrije tijd’ hetzelfde als vakantie? Kun je ‘vrije tijd’ hebben zonder vakantie? Kun je vakantie hebben zonder ‘vrije tijd’? Is ‘vrije tijd’ hetzelfde als tijd zonder regels? Waarom wel/niet? Wat betekent ‘vrije tijd’ voor jou? Kun je vakantie ‘vieren’? Wat doe je dan?

Is vakantie luxe of lijden?

Is vakantie altijd luxe? Wat is eigenlijk luxe? Is luxe voor jou hetzelfde als voor een ander? Zo niet, wat is het verschil? Is vakantie zonder luxe wel vakantie? Kan het ook vakantie zijn als je juist afziet van luxe? Wanneer is vakantie luxe en wanneer is vakantie lijden? Denkt iedereen daar zo over? Waarom wel/niet? Is het überhaupt vakantie als je in de stromende regen in een lekkende tent zit? Wanneer stopt het dan met vakantie zijn? En waar begint vakantie?

Socrates

De filosoof Socrates ging ervan uit dat je bij dit soort vragen de antwoorden kunt vinden in jezelf. Waarschijnlijk vinden jullie verschillende antwoorden, vanuit een andere kijk op de wereld. Onderzoek van daaruit verder waarom je iets vindt en wat je vindt van de andere antwoorden. Ben je het ergens helemaal niet mee eens? Dan gaat het er niet om de ander te overtuigen van jouw gelijk, maar om het onderzoek naar de achterliggende reden. Voor je het weet is het vuur uit, de pizza op of de berg overwonnen!

Wil je een pdf ontvangen om mee te nemen op vakantie? Vul het formulier in en krijg het per mail toegestuurd.

[contact-form][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mailadres’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Stuur mij een pdf van dit artikel’ type=’checkbox’ required=’1’/][contact-field label=’Stuur mij een melding bij nieuwe berichten’ type=’checkbox’/][/contact-form]

 

 

 

Filosoferen met kleuters: regenworm = natuur

regenworm
Een regenworm is natuur

Filosoferen met kleuters over natuur, een interessant thema met iedere keer weer een andere wending: dit was een gesprek vol kleuter-logica.

“Zand is natuur, want je hebt overal in de natuur zand, grond is ook zand.”
“En zandkorrels zijn hele kleine stukjes schelp, schelpen zijn ook natuur, dus daarom is zand ook natuur.”
“Dieren zijn natuur, maar alleen dieren op het land.”
Is de zee dan geen natuur?
“Nee, dat is water.”
“Het kan wel juf, want in de zee zijn plantjes en zeesterren en vissen.”
“Vissen zijn geen natuur.”
Maar vissen zijn toch ook dieren?
“Nee, dieren zijn alleen natuur als ze kunnen lopen.”
Dus een krab in de zee is wel natuur?
“Ja, want die kan lopen en die loopt ook de zee uit, dus is het natuur, net als een schildpad.”
En een regenworm dan? Die kan niet lopen.
“Nee, maar een regenworm komt uit de grond en we hebben toch net verteld dat grond ook natuur is? Dan is een regenworm dus ook natuur!”

(Na het bekijken van een foto van een auto die wordt volgetankt)

Is dit natuur?
“Nee, daar wordt de auto opgeladen.”
Je kunt een auto inderdaad opladen met een stekker, maar hier wordt getankt.
“O ja, dan wordt de auto ook opgeladen met iets erin.”
Bedoel je benzine?
“Ja.”
Is dat natuur? Waar komt benzine vandaan?
“Uit de zee.” “En uit de grond!”
“O jee, dan hoop ik dat er geen regenwormen in de auto komen…”

Wil jij ook filosoferen met kinderen? Filosoferen in de klas heeft regelmatig workshops voor opvoeders op een centrale locatie in Den Haag. Wil je de data voor 2017 weten? Vul het contactformulier in en ik houd je op de hoogte.

Wil je dat ze op de school van jouw kinderen ook het kritisch denken verder ontwikkelen door te gaan filosoferen? Laat het me weten via het contactformulier en ik neem contact op met de school!

[contact-form to=’info@filosoferenindeklas.nl’ subject=’Reactie op Bloggen in de klas’][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mailadres’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Reactie’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Socratische houding of hard praten?

hard praten
Hard praten of een socratische houding?

Begin deze week zag ik een –ironisch bedoeld- bericht van De Speld voorbij komen op Facebook: ‘Martin praatte heel hard en nu heeft hij gelijk’. Steeds vaker zie ik dat het blijkbaar loont om heel hard te praten of harde taal te gebruiken. Het kan ook anders. Laten we een generatie opvoeden die het niet nodig vindt om hard te communiceren (en niet alleen qua volume!) en heeft geleerd te communiceren en reageren vanuit een socratische houding.

“Hoog opgeleide ouders zijn mondiger” en daarmee krijgen zij sneller een ander advies voor hun kind dan minder mondige ouders (recent in het AD). In het politieke debat gaat het af en toe hard tegen hard en drogredeneringen vliegen geregeld om je oren. Klanten die harde woorden schrijven als review na een mislukte vakantie krijgen korting of een bloemetje. Hoe luider je je ongenoegen laat blijken bij de servicebalie in een winkel, hoe harder het personeel haar best doet om het op te lossen. Als we met en tegen elkaar steeds harder gaan praten, raken we straks in al het kabaal onze stem kwijt. De filosofen Martha Nussbaum en John Dewey (1859-1952) hadden hier zo hun gedachten over.

Nussbaum: cultiveer menselijkheid d.m.v. 3 vermogens

In het boek ‘Niet voor de winst, waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft’ pleit Nussbaum voor meer liberal arts (geesteswetenschappen, zoals filosofie en filosoferen) op school. Volgens Nussbaum zijn er drie vermogens van groot belang voor het cultiveren van menselijkheid in de wereld van vandaag.

 1. Allereerst het vermogen tot kritisch onderzoek van jezelf en van je eigen tradities, waarbij je er nooit vanuit mag gaan dat iets waar is alleen maar omdat dit nu eenmaal altijd al zo was. Wat je hiervoor nodig hebt is het vermogen om logisch te redeneren, waarmee je de traditie kunt uitdagen. Socratisch redeneren (in het onderwijs) is daar in haar ogen voor nodig.
 2. Het tweede vermogen is dat burgers zichzelf niet slechts als burgers van een bepaalde regio of groep moeten zien, maar vooral als “menselijke wezens die op grond van erkenning en gedeelde belangen met alle andere menselijke wezens verbonden zijn, want de wereld om ons heen is onmiskenbaar internationaal.” Dit is in haar ogen belangrijk omdat we daarmee mogelijkheden tot samenwerking kunnen zien en we ons verantwoordelijk gaan voelen ten opzichte van medeburgers die ver weg wonen [of naar ons toekomen…MS].
 3. Het derde vermogen noemt zij de “narratieve verbeelding”, waarmee ze het vermogen bedoelt om je te kunnen verplaatsen in de schoenen van een ander. Overigens niet door je er alleen mee te identificeren, maar door het verhaal ook te beoordelen vanuit de eigen idealen en ambities.

We kunnen onze kinderen zich hierin laten ontwikkelen door ze kritisch te leren denken.

Dewey: ontwikkel kritische vermogens

Voor Dewey was het kernprobleem van conventionele onderwijsmethoden dat ze een passieve houding aanmoedigen. Scholen werden (en worden?) behandeld als plekken voor luisteren en in zich opnemen, en luisteren is altijd belangrijker geacht dan analyseren, waardevolle elementen uitziften en actief problemen oplossen.

Wanneer kinderen worden geacht om slechts passief te luisteren, leidt dat er niet alleen toe dat hun actieve kritische vermogens niet tot ontwikkeling komen, maar kunnen die zelfs verzwakt raken. In plaats van alleen te luisteren, dient het kind daarom te dóen: zelf dingen uitproberen, zelf denken en vragen stellen. Opvoeding en onderwijs vormden voor Dewey “het laboratorium waarin filosofische onderscheidingen concreet worden en worden getest”, zoals hij het zelf in Democracy and Education omschreef.

Je kunt jonge mensen stimuleren tot een actieve houding door ze in hun leven, binnen en buiten het klaslokaal, kennis te laten maken met echte vraagstukken die uit het leven zijn gegrepen. Zo wordt de socratische houding en het socratische vragenstellen “niet alleen een intellectuele vaardigheid, maar een aspect van een praktisch engagement, een stellingname tegenover de problemen van het echte leven.”, aldus Dewey.

Wat houdt die socratische houding eigenlijk in?

Het belangrijkste is een houding van het niet-weten. Je hebt de wijsheid niet in pacht, je bent bereid te onderzoeken hoe het in elkaar zit en je eigen ideeën over een onderwerp kunnen veranderen. Socratische gesprekken zijn een gezamenlijk onderzoek met als startpunt een concrete ervaring. Er wordt niet zozeer gezocht naar een oplossing voor een kwestie, maar eerder gereflecteerd op (eigen) denkbeelden. Tijdens een socratisch gesprek kun je inzicht krijgen in eigen onderliggende opvattingen die jouw wereld op een bepaalde manier kleuren. Door zo’n inzicht kan jouw mening over een onderwerp ineens veranderen (of juist niet).

Nussbaum: “Geesteswetenschappen leveren geen geld op. Ze doen alleen maar iets wat veel kostbaarder is dan dat: ze maken de wereld tot een plek waar het leven de moeite waard is, ze brengen mensen voort die in staat zijn om andere mensen te beschouwen als volledige mensen, met eigen gedachten en gevoelens die respect en inlevingsvermogen verdienen, en landen die in staat zijn om angst en argwaan te overwinnen en te kiezen voor een welwillend en redelijk debat.”

Dus laat je stem zeker horen, door te overtuigen op basis reflectie, daaruit voortvloeiende inzichten en argumenten in plaats van volume…

workshop socratische gesprekstechnieken
Schrijf je in voor de workshop!

Filosoferen met kinderen: 10 redenen om nu te beginnen

Kritisch leren nadenken vind ik belangrijk, maar is dat de enige reden om te gaan filosoferen met kinderen & jongeren? Uit verschillende onderzoeken zijn de volgende ontwikkelpunten naar voren gekomen, want naast het feit dat kinderen en jongeren het heel erg leuk vinden om met elkaar in gesprek te gaan, kan het filosoferen (op de langere termijn) ook veranderingen teweeg brengen bij de kinderen of jongeren zelf.

10 ontwikkelpunten

Zij:

 1. Krijgen meer zelfvertrouwen.
 2. Leren goed naar elkaar te luisteren.
 3. Scherpen hun cognitieve vaardigheden aan, zoals redeneren, begrip van het onderscheid tussen het deel en het geheel en herkennen van tegenstellingen.
 4. Leren dat denkbeelden van anderen ook interessant zijn, ook al is dit niet perse een eigen denkbeeld, met als gevolg (meer) tolerantie voor mensen met een andere mening.
 5. Vergroten hun vermogen om verschillen te verwelkomen, in plaats van zich hierdoor bedreigd te voelen.
 6. Leren inzien wat de voordelen zijn van de waarheid vertellen.
 7. Kunnen een moediger houding aanleren, door in gesprekken ervaring op te doen met het opperen van tegengestelde meningen.
 8. Gaan zelf verder nadenken of doorpraten over de besproken thema’s.
 9. Onderzoeken filosofische veronderstellingen achter kunst, wetenschap, wiskunde, maatschappijwetenschappen en taal en kunnen door meer begrip en het leggen van verbanden ertussen hun prestaties op deze gebieden verbeteren.
 10. Worden in staat gesteld filosofische veronderstellingen achter bijvoorbeeld politiek en reclame te onderzoeken, hierdoor gaan ze beter begrijpen wat begrippen als reclame en politiek inhouden.